Cornaglia Türkiye

Politikalarımız

CORNAGLİA TURKEY firması rekabetçi piyasada, orta vadede kendi büyümesini sürdürmek için, aşağıdaki hedeflere ulaşılmasına odaklanmıştır. Bu bağlamda ;
• Müşterilerin mutlak memnuniyetinin sağlanması için müşteriler ile işbirliği yapmak;
• Proje çözümlerinde ve malzemelerde inovasyonu (yenilikleri) benimsemek
• Pazar içerisinde şirket imajının ve itibarının daha iyi hale getirilmesi hedefiyle müşteri sayısını ve şirket cirosunu arttırmak
• Firmayı Türkiye pazarında yaymak, yeni pazarlar bulmak
• Tedarikçilerle karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler içerisinde olarak işbirliği yapmak,
• İmalat prosesini devamlı olarak iyileştirmek ve geliştirilmek
• Çalışanlarımızı geliştirerek müşteri isteklerini destekleyici nitelikteki en modern tekniklerin benimsenmesini sağlamak;
• ISO 9001:2015 ve IATF16949:2016 teknik şartına uygun olarak “Kalite Yönetim” sistemimizi sürekli iyileştirmek ve güçlendirmek.
• İçinde çalışılan çevreye karşı gösterilen saygı, Yönetim için öncelikli bir görev oluşturmakta, bu anlamda çevreye karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmek
• Çalışanların güvenliği ile ilgili potansiyel riskleri belirlemek ve riskleri azaltacak önlemleri alarak iş güvenliği bilinci ile hareket etmek
• Müşterinin beklentilerine uygun kalitede ve müşterinin istediği zamanda ürünleri üretmek
• Yasal şartlara uygun ürünler üretmek
Genel Müdür

CORNAGLİA TURKEY olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” anlayışı ile üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;Bu bağlamda ;
• Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
• Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve uygulanabilir diğer yasal düzenlemelere uymak,
• Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
• İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
• Tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
• Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak, Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi ve işçilere ve&veya işçi temsilcilerine danışılması ve katılımlarının sağlanmasını taahhüt etmekteyiz.
Genel Müdür

CORNAGLİA TURKEY çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.
Bu amaç doğrultusunda;
• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
• Tasarımdan başlayarak tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
• Kirliliğin kaynağında önlenmesi
• Tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması
• Tüm faaliyetlerimizde Çevre ile ilgili yasal ve uygulanabilir diğer yasal düzenlemelere uymak yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile entegre bir şekilde yöneterek, Otomotiv sektörüne yönelik plastik komponent üretimimizde çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
Genel Müdür

CORNAGLİA TURKEY MAK.MET.KAL.PLST.OTO.MOT.HAVA SİS.ÜRT.PAZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Cornaglia Turkey Mak.Met.Kal.Plst.Oto.Mot.Hava Sis.Ürt.Paz.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.cornagliaturkey.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Cornaglia Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket’in ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, şirket ortakları, grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, faaliyet gereği herkese açık ve müşterilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.cornagliaturkey.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Cornaglia Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Şirket’in İtalya merkezli olmasından dolayı, ayrıca mailing hizmetinin “yurtdışı kaynaklı server” kullanılması sebepleriyle yurtdışına veri transferi olmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amaçlarıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimizdeki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.cornagliaturkey.com.tr internet adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Cornaglia Turkey Mak.Met.Kal.Plst.Oto.Mot.Hava Sis.Ürt.Paz.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. , NOSAB 113. Sokak, No:10 Nilüfer/Bursa” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@cornagliaturkey.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,